آموزش پایتون قسمت سوم

عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز با قسمت سوم آموزش پایتون در خدمتتون هستم.

در این قسمت قصد داریم عملگرها(operator) را در پایتون معرفی کنیم هم‌چنین در جلسات آینده نحوه ساختن یک عملگر را در پایتون آموزش خواهیم داد.

Python Operators

عملگرها نمادهای خاصی هستند که روی داده ها محاسبات ریاصی و منطقی انجام می‌دهند و به این داده یا داده ها اصطلاحا عملوند(operand) می‌گویند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

 

مثال فوق عملگر جمع را برای نوع های داده ای عددی نمایش می‌دهد. به دو عدد 2 و 5 که عمل جمع روی آن ها انجام شده است، عملوند می‌گوییم.

عملگرها در پایتون در قالب های زیر دسته بندی می‌شوند:

  • عملگرهای محاسباتی(Arithmetic Operators)
  • عملگرهای انتسابی(Assignment Operators)
  • عملگرهای مقایسه ای(Comparison Operators)
  • عملگرهای منطقی(Logical Operators)
  • عملگرهای تطبیقی(Identity Operators)
  • عملگرهای عضویت(Membership Operators)
  • عملگرهای بیتی(Bitwise operators)

در ادامه به توضیح هر یک از این عملگرها می‌پردازیم.

 

Arithmetic Operators

این عملگرها برای انجام محاسبات ریاضی بر روی دو عملوند عددی انجام می‌شوند.

Example Definition Operator
x + y جمع +
x – y تفریق
x * y ضرب *
x ** y توان **
x / y تقسیم /
x // y تقسیم بدون اعشار //
x % y باقیمانده %

به مثال زیر توجه کنید.

 

Comparison Operators

عملگرهای مقایسه ای برای مقایسه مقدار دو متغیر عددی بکار می‌روند. خروجی این عملگر بسته به شرط مقدار منطقی True یا False است.

Example Definition Operator
x == y مساوی ==
x != y نامساوی =!
x > y بزرگ‌تر <
x < y کوچک‌تر >
x >= y بزرگ‌تر مساوی =<
x <= y کوچکتر‌ مساوی =>

به مثال زیر توجه کنید.

 

 

 

Logical Operators

از عملگرهای منطقی برای ترکیب جملات شرطی استفاده می‌شود. با این عملگرها در جلسات بعدی بیش‌تر آسنا خواهیم شد.

Example Definition Operator
x > 5 and x < 10 اگر هر دو عملوند True باشند، حاصل True می‌شود and
x > 5 or x < 10 عمل یا منطقی را انجام می‌دهد or
not(x > 5 and x < 10) عمل معکوس منطقی را انجام می‌دهد not

به مثال زیر دقت کنید.

Bitwise Operators

عملگرهای بیتی، عملیات های بیتی را روی عملوند خود انجام می‌دهند. فرض کنید x برابر 10(1010 0000 باینری)  و y برابر 4(0100 0000 باینری) باشد

Example Definition Operator
x & y = 0000 0000 and &
x | y = 0000 1110 or |
x ^ y = 0000 1110 xor ^
x~ = 1111 0101 not ~
x << 2 = 0010 1000 zero fill left shift >>
x >> 2 = 0000 0010 signed right shift <<

 

Assignment Operators

این عملگرها برای انتساب مقادیر به متغیرها استفاده می‌شوند.

Same as Example Operator
x = 5 x = 5 =
x = x +5 x +=5 =+
x = x – 5 x -= 5 =-
x = x * 5 x *= 5 =*
x = x / 5 x /= 5 =/
x = x **5 x **= 5 =**
x = x // 5 x //= 5 =//
x = x %5 x %=5 =%
x = x & 5 x &= 5 =&
x = x | 5 x |=5 =|
x = x ^ 5 x ^= 5 =^
x = x << 5 x <<= 5 =>>
x = x >> 5 x >>= 5 =<<

Identity Operators

عملگرهای تطبیقی برای بررسی می‌کنند که آیا دو مقدار یا دو متغیر در حافظه یکسانی از رم قرار دارند یا خیر. باید توجه کنید که دو متغیر با مقدار مساوی به معنای یکسان بودن آن‌ها نیست.

Example Definition Operator
x is y اگر عملوندها به یک حافظه یکسان اشاره کنند مقدار True می‌دهد is
x is not y اگر عملوندها به یک حافظه یکسان اشاره نکنند مقدار True می‌دهد. is not

Membership Operators

از این عملگرها برای چک کردن اینکه مقدار یا متغیر در داخل یک دنباله(لیست، رشته، دیکشنری و…) موجود باشد استفاده می‌شود.

Definition Operator
اگر مقدار یا متغیر در داخل دنباله باشد True می‌دهد in
اگر مقدار یا متغیر در داخل دنباله نباشد True می‌دهد not in

خب دوستان تا اینجا با عملگرها و نوع های داده ای در پایتون آشنا شدیم؛ از الآن باید نحوه کدزنی در پایتون را فرا بگیریم. در قسمت بعدی که به زودی آماده خواهد شد جملات شرطی در پایتون آشنا خواهیم شد.

محسن مهرانیان

دانشجوی مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و حدود سه سال است که پردازش تصویر کار می‌کنم و علاقمند به یادگیری ژرف هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *